Säännöt

1. pykälä

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymijoen Tukipuu ry ja kotipaikka Kouvolan kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttömien Valtakunnalliseen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:een.

2. pykälä

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa etujensa ja oikeuksiensa puolesta, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömien tilaisuuksia harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa asianomaisen luvan hankittuaan avustus- ja palvelutoimintaa, kahvila- ja ruokalatoimintaa, myyjäisiä, tavaroiden kierrätystä sekä muuta harrastustoimintaa.

3. pykälä

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen. Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat lyhennettyä työviikkoa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat sekä työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö tai rekisteröity yhdistys tai muu oikeus kelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Varsinaisilta jäseniltä peritään liittymis- sekä vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. pykälä

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-7 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. pykälä

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, molemmat yksin.

6. pykälä

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. pykälä

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu paikallislehdessä.

8. pykälä

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenenä olevan Jäsenyhteisön puolesta on puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisupäätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. pykälä

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan tulo ja menoarvio seuraavalle kaudelle
 8. päätetään liittymismaksun ja jäsen- sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. keskustellaan muista. esille tulevista asioista

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. pykälä

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä, Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksentarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.